Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

(„Polityka Prywatności”)

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas szczególnie ważna. Korzystając ze strony internetowej www.bialaposesja.pl („Serwis”), ubiegając się o zatrudnienie w Białej Posesji oraz korzystając z usług Administratora, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Poniżej znajdą Państwo informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych - w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa „MARK” S.C. Robert Nowicki, Piotr Nowicki, Jan Nowicki, prowadzący w ramach swojej działalności Biuro Nieruchomości „Biała Posesja” z siedzibą w Bydgoszczy (85-451) przy ul. Grunwaldzkiej 231 C, posiadającą NIP 9532463053, REGON 093165125 („Administrator” lub „Biała Posesja”).

Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: info@bialaposesja.pl.

KATEGORIE OSÓB

Administrator przetwarza dane osobowe następujących grup osób:

 1. Klienci oraz potencjalni Klienci – osoby korzystające z usług Białej Posesji oraz pozostałych oferowanych przez Białą Posesję produktów;

 2. Kandydaci - osoby ubiegające się o zatrudnienie w Białej Posesji;

 3. Użytkownicy Serwisu – osoby korzystające z Serwisu.

CELE PRZETWARZANIA

 1. Dane Klientów oraz potencjalnych Klientów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji działalności, produktów oraz usług oferowanych przez Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym tą zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

 • przygotowania i realizacji umowy świadczenia usług oraz innych usług i produktów Białej Posesji, a także wynikających z nich praw i obowiązków Administratorana podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;

 • wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy oraz możliwości potwierdzenia ich wykonania, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowościna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych);

 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. promocji i reklamy naszej działalności, usług i produktów (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów), a w przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie.

 1. Dane Kandydatów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które ubiega się Kandydat, w tym skontaktowania się z nim w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu rekrutacji;

 • realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w szczególności Kodeksu pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie dłużej niż jest to potrzebne dla pełnej realizacji celów przetwarzania w związku z zatrudnieniem;

 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony naszego interesu prawnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów.

 1. Dane Użytkowników Serwisu wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • promocji działalności, produktów oraz usług oferowanych przez Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym tą zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

 • możliwości potwierdzenia wykonania obowiązków nałożonych na Administratora wymaganych przez odpowiednie przepisy, np. prawa podatkowego, ustawy o rachunkowościna podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych;

 • monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie oraz w mediach społecznościowych Białej Posesji – w celu dostosowania ich i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb, prowadzenia statystyk liczby wizyt Użytkowników na profilach w mediach społecznościowych Białej Posesji oraz badania poziomu promocji i reklamy profili w mediach społecznościowych Białej Posesji – co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym przypadku wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak nie dokonujemy identyfikacji osób, których profilowanie dotyczy;

 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami lub innymi oferowanymi przez nas produktami – co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ODBIORCY DANYCH

W ramach prowadzonej przez nas działalności Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności księgowe, prawne, podatkowe, informatyczne, marketingowe, statystyczne.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub jest potrzeba ich uzupełnienia;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na przykład do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych – które zostały zebrane związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do przekazania innemu administratorowi;

 • prawo do wycofania swojej zgody – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania;

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danychjeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INNE ZGODY

Jako Użytkownicy Serwisu mogą Państwo za jego pośrednictwem zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług.

Tego typu mają charakter dobrowolny i mogą być wycofane w każdym czasie, np. wysyłając wiadomość za pośrednictwem adresu e-mail: info@bialaposesja.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W Serwisie znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Facebook) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Zwracamy uwagę, iż jako Administrator nie mamy wpływu i nie odpowiadamy za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali. Osoby korzystające z zewnętrznych stron internetowych obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów tego typu stron.

Polityka Prywatności jest przez nas na bieżąco aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie w Serwisie.